Články

- Zamyšlení -

Svatý Grál
- rytíři kulatého stolu
- hledej svůj vlastní grál
- král Artuš

Ó bojovný Parsifale, Ty Všepronikající, kterýs přispěchal na pomoc Anfortasovi (křesťanství), abys příčinu jeho onemocnění odstranil,
pověz nám něco blíže o Něm, o Svatém Grálu?

Pohár žlutobíle zařící oslnivým světlem, do kterého nelze pohlédnout?
jako mocná sluneční záře, v níž se vznáší holubice Svatého Ducha.
Ó Pane, smiluj se nad všemi lidmi (i zatvrzelými),
- smiluj se nad celým světem.

Na tom místě vše dochází svého naplnění,

neboť nic nemožného tu není.

Ó bojovný Parsifale, mužný rytíři kulatého stolu, řekni nám něco o zbrani mocné, meči Excaliburu.

Toť je čistý meč z oceli, kterou je pevná víra v Boha a Jeho pomoc?
Pak všechny modlitby budou vyslyšeny,
děkujeme, ó Pane, ó Bože náš.

Fajferisi, ty který jsi byl pokřtěn ve chrámě o dvaadvaceti kaplích osmibodových kruhového půdorysu, v nichž ta na východě byla zasvěcená Duchu Svatému, učedníkovi Janovi a Panně Marii, jenž jsi byl pokřtěn ze Svatého Grálu, který přinesla dívka se zlatou korunou na hlavě, ty jenž jsi zavolal: „Už vidím, věřím již v pravého Boha“!, pověz nám něco o společenství, Jednotě.

Tu vstal Titurel (židovství) a přistupuje k Parsifalovi nejprve tiše a stále vřeleji a žehná mu, po celou dobu jakoby zaposlouchán kamsi hluboko do nitra?

Všechno se změní,
vše bude nově stvořeno,
utrpení zmizí?
Bůh je láska!

Kam všechny větry jenom vanou,
jak ani tu nalomenou třtinu nedolomí,
poslouchám ševelení vánku
a ptám se kde je a kde není.

Ty Orle, který znáš hranice bytí i nebytí,
tebe bych chtěl za vůdce mít,
bys mi ukázal všechny radosti stvoření
a ukázal mi, kudy jít.

Kolik nádherných lesních zákoutí stvořils,
jež nohy lidí nezašlapaly (v touze po ohavné moci),
kolik studánek a břehů a tišin řek,
kde jako náhodou bych rád ulovil zlatou rybku
a tři přání bych jí svěřil.

Modřejší je tma a modré je moře,
kam vpluje duše po smrti,
až skončí všechno hoře
a zbaví se pozemského prokletí?
potom snad uzří Nepostižitelné
v plném jasu Nekončící Lásky Srdce.

Kéž se pozvou mocní (tohoto) světa ke kulatému stolu,
nechť národy vidí, jak jednají ve sdělovacích prostředcích
pod názvem vysílání: Ke kulatému stolu.

A zvu vás všechny (jakože tu jste) ke kulatému stolu?

Války a hladomory současného lidstva nemají svůj původ v neschopnosti přírody a země uživit lidstvo, ale ve stavu jeho duchovních a světských vládců, kteří místo prosazování přirozených Zákonů Stvoření (Boží Vůle) prosazují vůli svojí neboli svévoli. Jakmile světští a duchovní vládcové uchopí moc, omámeni mocí cítí se bohy nebo jejich zástupci, vyvolenci.
Z vyšší dimenze (říše ducha, přímé vlády Boží) jsou čas od času posíláni do hmotné úrovně na zemi vyslanci, aby nešťastným lidem pomohli. Rozhodující masa lidí je však tak tupá, že je není schopna rozpoznat od davu magických a demagogických podvodníků na zemi. Mocní tohoto světa je však okamžitě perzekuují, protože nechtějí místo své svévole zavést Řád stvoření. (Pocit moci imituje u duchů, připoutaných do hmotného těla, pohlavní rozkoš.)
Lidé žijící ve zvrhlé společnosti jsou deformováni a neschopni poznat zákony stvoření.
Příčinou pádu ojedinělých spravedlivých je stav nedokonalé lásky mezi mužem a ženou. Rovnost pohlaví není žita, empatickým spojením není doprovázena ani sexualita, ani spolužití párů. Rozvrat řádu rodiny předchází rozvratu řádu společnosti. Vládcové tohoto světa nemají požehnání Boha , nejsou z Boží milosti, nejsou vybaveni „mečem králů Excalibrem“. To přináší neustálý boj o udržení moci stupňovaným násilím.
Duchovní tj. moudrý, vládce na zemi musí přizvat k spolurozhodování nejčistší duchy ke „kulatému stolu“. Kruh je symbolem ducha, tj, duchovní dimenze, ale také stvoření (vesmíru), který má tvar rozpínající se koule. Přizvání ke kulatému stolu není v řeči symbolů nic jiného než přizvání ke spolurozhodování na principech zákonů stvoření a ducha.
Mír a vláda práva (Boží království) se vrátí na zemi až tehdy, kdy první lidský duch, čistý rytíř grálu, pozná zákony stvoření a tajemství grálu. Na základě toho bude vyšší mocí obdařen posvěceným mečem Excalibrem a s jeho pomocí nastolí na zemi království zákonů stvoření.
Jeho vláda je uskutečňována prostřednictvím „kruhů“ zasvěcených, tj. elit, vytvářených odzdola na principu věrnosti zákonům kruhu, tj. stvoření.
Poznáním zákonů stvoření je synonymum pro „vidění grálu“. „Vidění grálu“ se projevuje obdařením nadpozemskou mocí, jejíž síla umožňuje obnovení Řádu stvoření mezi lidmi.
Stabilita společnosti je odvislá od stability vztahů mezi mužem a ženou, od stability rodiny.

Žít v jednotě se Zákony Stvoření a s duchovním cítěním apod., (např. se nezabývat nekřesťanskou mystikou, magií, kouzlením, věštěním, okultismem, spiritismem, satanismem), neuchopovat násilně moc pro funkci, která mi nenáleží od Boha, nemám např. na ni nadání (a která je v rozporu s Boží Vůlí) a nežít ve chtíčích a závislostech na čemkoli.
Dosáhnout nevzrušivosti na jakoukoli tvarovanou hmotu (např. na „sexbomby“), což není znakem impotence, ale duchovního stavu.
Víra v pomoc Boží v případě boje za správnou věc je ona zbraň, onen zázračný Excalibur.
Uzdravení duchovního vedení lidstva (církve) znamená obnovení jejího spojení s Podstatou světa, což se projeví jako schopnost plně využívat moc grálu.
Jen takoví mohou nastolit na světě vládu spravedlnosti, božích zákonů, která zoptimalizuje vývoj všech lidských duchů do věčnosti. Tím skončí na zemi vláda svévolných násilníků, zmocňujících se moci násilím. Tito odpadlíci v Řádu stvoření nebudou schopni odolat Excalibru, zbrani, skutečně vybavené moci Podstaty světa.
Člověk zažije zvrat od člověka přírodního k duchovnímu.
Parsifal a každý velký duch je počat ve vibraci velké a čisté lásky dvou lidí. Láska a duchovní vyspělost matky je vstupní branou velkých duchů do hmotnosti, tj. na tento svět.
Výchova dítěte v čisté přírodě, bez vlivu deformujících nepřirozených společenských konvencí, má sice za následek absenci rozumových poznatků, ale tělo a duše vyrůstají harmonicky, maximálně využívají dědičných dispozic. Rozumové poznatky dožene harmonický člověk hravě a rychle v dospělosti, kdy již nemohou deformovat přirozenost podvědomí. (Uvaž „drezuru“ současných dětí rozumářskými poznatky školy a masové zakomplexovávání jejich podvědomí.
Čisté nezakomplexované podvědomí je vybavené bezpečně chránícím pudem sebezáchovy, automatickými reflexy na úrovni volně žijících šelem, kterému se ani nejdokonalejší bojový výcvik nevyrovná. (Viz David a Goliáš.)
Uplatněním vlastní vůle se dítě odděluje od matky, s obdobnou oporou se již nikdy nesetká. Matka je symbolem jistoty a splynutí, Jednoty s tvořivými silami Tvůrce světa. Jakmile se dítě dospělostí od Jednoty odpojí, nevědomý návrat zpět k pocitu splynutí s Podstatou již není možný. Opětovně se spojit se silami Tvůrce, splynout s nimi v Jednotu, je možné již jen po vědomém úsilí, kterému musí být vše ostatní v životě podřízeno. Toto putování za opětovným, tentokráte již vědomým spojením s Tvůrcem, je smyslem životní cesty. Není-li úspěšně zakončeno, upadá lidský duch na konci života do stavu opuštění a zoufalství.
Odhalení příčin problémů.
Lidstvo je živo, jen když je spjato se silou, která ho stvořila.
Kdo se zřekne Stvořitele, degeneruje a spadá do nebytí.
Pád lidstva do živočišného přežívání, konzumerismu, který se zdůvodňuje ateismem. Ale ateismus je lež, jež vyplave na povrch v času konce?
Ten malý zbytek víry, který se spjal s Kristem, obstojí v ohni a získá vlastnost zlata - neporušitelnost, věčnost.
Po velkém protříbení lidstva splyne křesťanství, židovství a islám v novém náboženství, opřeném o lásku a sílu Grálu, která umožní zřídit na zemi nový Jeruzalém.?

Vydáno:   02. 11. 2005

Přečetlo:  33303 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ coze?
20. 03. 2010 20:21
azur
¤ Svätý Grál
11. 01. 2010 20:12
Dante666
¤ ???
20. 09. 2009 13:34
vojak85
¤ ???
23. 08. 2009 2:39
vojak85
¤ napsání Svatého Grálu
17. 08. 2009 19:12
RAFAEL
¤ ?
15. 08. 2009 18:06
vojak85
¤ ...
10. 08. 2009 15:36
arcage
¤ Svatý grál je pohanský s.
18. 07. 2009 22:51
vojak85
¤ Máří Magdalena
6. 07. 2009 17:33
Dudy
¤ .
30. 03. 2009 22:23
Hannibal King
¤ Svatý Grál
15. 11. 2008 21:24
Věra
¤ Nesúhlas
24. 08. 2008 15:08
judzin
¤
5. 01. 2008 18:27
stillHuMaToN
¤ Pravda?
22. 10. 2007 14:01
Olda
¤ svatý grál
1. 05. 2007 23:52
Rudolfo
¤ Mimozemšťané????
25. 04. 2007 19:30
Strny
¤ svatý grál
4. 04. 2007 23:06
krn
¤ Svatý grál
28. 02. 2007 13:10
Hádes
¤ XXX
31. 12. 2006 10:33
xxx
¤ Š m L
30. 12. 2006 21:33
satan 4ever
¤ Svatý grál - reakce na přísp
30. 12. 2006 14:10
indianajones
¤ svaty gral
16. 11. 2006 20:43
Elizabeth
¤ prominte
1. 11. 2006 15:23
Verunka
¤ Zamyslete se
1. 11. 2006 15:21
Verunka
¤ Svatý grál
26. 10. 2006 20:47
markr
¤ Grál
9. 10. 2006 18:49
Mira
¤ Grál
23. 09. 2006 19:00
Tilion
¤ Grál není pohár
12. 08. 2006 22:24
sirtemper
¤ Grál není pohár
12. 08. 2006 16:35
Coyote
¤ svatý grál
4. 08. 2006 20:00
tyna
¤ lol
23. 07. 2006 6:27
Snake
¤ Svatý grál
19. 07. 2006 22:22
tyna
¤ nn
16. 07. 2006 13:23
robert
¤ svatý grál
20. 06. 2006 23:01
Ropušák
¤ Reakce na marcika
30. 05. 2006 16:50
Mirek
¤ Svatý grál
9. 02. 2006 14:00
Jana
¤ Svatý grál
11. 12. 2005 0:13
marcik