Články

- Vize budoucnosti -

Sibyline proroctvá I.
    Kráľovná zo Sáby, pravým menom Michalda Kumana, ktorá žila v časoch izraelského kráľa Šalamúna, okolo roku 900 pred naším letopočtom, bola považovaná za múdru ženu. Podľa legiend vyjavila kráľovi Šalamúnovi budúcnosť nielen jeho rodu a izraelského národa, ale aj ďalekú budúcnosť Európy a sveta. Proroctvá kráľovnej zo Sáby obsahujú deväť kníh.

    Jej údajné predpovede sú známe pod názvom Sibyline proroctvá. Jednu z kníh vlastním v knižnej forme pod názvom „Sibyla“, druhú som stiahol z internetu pod názvom „Čo predpovedala Sibyla“ (oskenovaná knižná forma). Nemienim sa zaoberať pojmom Sibyla, ako v minulosti vo všeobecnosti označovali veštkyne.

    Kniha pod názvom „Sibyla“ vyšla vo vydavateľstve Tatran v roku 1991. Autor tohto vydania, Vlado Bednár, odovzdal rukopis v roku 1969, kedy nebola vhodná doba na vydanie knihy a ležala celú dobu v trezore. Je len na škodu, že kniha nie je v úplnom vydaní. Podľa autora obsahuje len výber Sibyliných proroctiev, ako aj proroctvá slepého mládenca z Čiech. Autor zostavil knihu podľa starších prameňov. Vo výbere boli použité texty proroctiev vydaní z rokov 1596 až 1936.

    Kniha pod názvom „Čo predpovedala Sibyla“ vyšla v roku 1990. Autor zostavil knihu podľa českých vydaní „Proroctví královny Michaldy ze Sáby“ z roku 1933 a „Proroctví Sibyly“ z roku 1922.

    Existujú viaceré verzie Sibylinách proroctiev. Porovnaním uvedených kníh, som zistil tak veľmi veľké rozdiely v textoch, akoby som čítal dve rôzne knihy.

    Predpovede sú písané formou rozprávania veštkyne kráľovi Šalamúnovi. Obsahuje aj veľa múdrostí a poučení. Proroctvá sú písané spravidla bez letopočtov, sú opisované vlastnosťami obdobia. Opisované znaky doby sa môžu vzťahovať na súčasnosť, ale mohli sa vzťahovať aj na ktorékoľvek obdobie minulé. Na niekoľkých miestach sa v proroctvách udávajú aj letopočty. Treba si uvedomiť, že predpovede nie sú písané postupne, chronologicky, akoby formou kroniky budúcnosti. Napríklad v jednej časti sa opisujú predpovede s odvolávkou na obdobie okolo roku 2000 a hneď za tým nasledujú predpovede na obdobie okolo roku 1200. Veľmi ťažko sa za takejto situácie spájajú znamenia s obdobím.

    Pri čítaní knihy som našiel niektoré state, ktoré mi utkveli v pamäti z detstva, kedy mi prababka o proroctvách rozprávala. Niektoré z nich som uviedol v príspevku na tomto portáli 18.10.2009, iné som v knihe nenašiel. Ďalšie proroctvá na portál vložil Valda 21.12.2009.

    Podľa môjho osobného názoru, niektoré časti proroctiev sú podstatne mladšie, ako z obdobia kráľovnej zo Sáby. Podľa znakov predpokladám, že minimálne jedna časť bola vložená v 14. až 17. storočí. V proroctvách sa totiž spomínajú napríklad Kristus, kresťania (pojem kresťania je gréckeho pôvodu), spomína sa nielen mesto Praha, ale aj ďalšie české mestá (založené dávno po roku 1000 nášho letopočtu), hora Blaník, blanícki rytieri, ale taktiež „počítanie doby od Mesiáša“ (čiže letopočet), spomínajú sa zemiaky (dovezené z Ameriky v 16. storočí).

    Veľmi by ma potešila informácia, ak by sa našiel čitateľ vlastniaci výtlačok Sibyliných proroctiev dokázateľne vydaných tlačou najneskôr začiatkom dvadsiateho storočia, ktorý by potvrdil alebo doplnil predovšetkým proroctvá o technických vynálezoch a kritických rokoch dvadsiateho storočia.

    Na internete je veľa stránok, kde sa spomínajú aj Sibyline proroctvá. Na stránkach sú citácie venované predpovediam technického pokroku, ktoré som nenašiel ani v jednej knihe, napr. o zvieratách, ktoré mali namiesto nôh kovové obruče.

    Rád by som sa s čitateľmi podelil o najznámejšie proroctvá z dávnych čias. Z dôvodu obmedzenosti priestoru, som urobil akýsi výňatok, podľa môjho názoru, najzaujímavejších predpovedí. Proroctvá som rozdelil na viacero častí. Pretože elektronickú formu si môže stiahnuť každý z www.uloz.to, budem publikovať úryvky verzie knižnej formy, ktorú vlastním.

    Vo všeobecnosti sa tvrdí, že Sibyline proroctvá sa doteraz všetky splnili. Nechcem v žiadnom prípade strašiť čitateľov katastrofickými scenármi budúcnosti podľa predpovedí Sibyly, ale zdá sa mi, že nie všetky proroctvá, aspoň, čo sa týka datovania, sa podľa knihy aj naplnili. Napríklad na rok 1956 predpovedá veľkú vojnu vo svete. Nebola. Zato o niekoľko rokov neskôr bol Karibskou krízou svet na pokraji atómovej vojny. Na obdobie pred rokom 2000 predpovedá ďalšiu veľkú vojnu, ktorá sa mala ukončiť okolo roku 2000. Zatiaľ, vďaka Bohu, svetový konflikt priamo nehrozí. V proroctvách sú spomínané udalosti do roku 2100, ale ani po tomto období nie je „koniec sveta“. Taktiež proroctvá spomínajú prírodné pohromy vo forme zemetrasení, povodní, sucha, hladomorov. A samozrejme vojna za vojnou. Prírodné pohromy aj vojny sprevádzajú prakticky celú históriu ľudstva. Veľmi ťažko sa určuje historická doba podľa predpovedaných udalostí, identifikácia vladárov alebo konkrétnej popisovanej vojny. Napokon každý môže posúdiť splnenie predpovedí.
Posúďte predpovede a skutočný stav. Podľa znakov identifikujte panovníkov alebo popisované obdobie. Na začiatok uvediem predpovede pre izraelský národ.
O Izraelskom národe
    Choroby smrť prinášajúce rozšíria sa po celej Samare, takže mestá mnohé celkom vyhynú. Tento trest však neprivedie Izraelčanov k poslušnosti, a preto Hospodin za ďalších sedem rokov zošle hroznú neúrodu na celú Samaru. Pastierom budú od hladu a smädu padať celé stáda, mnohé matky, nemajúc mlieka, deti svoje od pŕs odhodia. Bohatí i chudobní živým kostlivcom podobať sa budú.

    A preto Hospodin vo svojom spravodlivom hneve vyšle proti nemu vojská od severovýchodu, ktoré neposlušných potomkov tvojich prepadnú, starcov a deti pobijú, na pannách i ženách násilností budú sa dopúšťať a zdravých mužov do otroctva odvlečú. Z tohto otroctva nevrátia sa Izraelčania nikdy viac, ani ich potomkovia! Ich vlasť bude na večné časy pohanmi a ich nástupcami obsadená. Rod izraelský už nikdy potom svoju samostatnosť nenadobudne!

Pozn.: Izraelský národ v Biblických dobách bol dva razy v Babylonskom zajatí. Dva razy sa vrátil naspäť do zasľúbenej zeme. Samostatnosť nadobudol v roku 1949 vznikom židovského štátu Izrael.
O poddanstve
    Tí, čo si nenahonobia ani zlata, ani obilia, nútení budú prichádzať za boháčom, aby im od biedy a hladu pomohol. Je mnoho divného v dobe tej, i v dobách neskorších. Vidím prichádzať za pánmi ľud zdravý a pokojný, aby prosil o chlieb a za malú odmenu potom smel im hocijakým spôsobom slúžiť a takto sa im odplatiť. Ale pán, hoci ho ani zlato, ani obilie nemôže urobiť šťastnejším, odmieta chudobného a hucká psov na neho. Ak sa však predsa len uvolí prepustiť mu niečo zo svojich zásob, zaviaže si ho spôsobom, ktorým si toho človeka kúpi na večné časy. Mocou zlata a obilia utláča boháč chudobného, zabíja človeka a robí z neho násilím poddaného a otroka.

    Keď pán sám hľadá služobníka, ktorý by stáda jeho opatroval a pluhom polia jeho obrábal, tu ponúka mu desiatu čiastku z výnosu polí a stád, len aby služobník tento v práci svojej bol statočný a pánovi svojmu verným zostal. Beda však služobníkovi, ktorý sám prichádza za pánom so slovami: „Pane, som hladný, dovoľ mi slúžiť u teba, aby som ako syn Boha živého biedu netrpel.“ Tu pán nedá už desiatok statočný služobníkovi svojmu, ani z výnosu mu nedovolí najesť sa do sýtosti, ale na poludnie a po východe večernice nakáže mu so sviňami jesť. Odmena za výkon a prácu v službe bude taká malá, že onen človek, hoci obe ruky zdravé bude mať, večne bude trpieť hlad a psotu. A keď nadíde deň, že služobník už naďalej nebude chcieť v službe u tohto pána zotrvávať a o prepustenie ho požiada, tu odpovie mu tento: „Ty chceš odísť? Či nevieš, že práca tvoja nestála za všetko dobro, ktoré si u mňa mal, a že mi dvadsať kôp v striebre dlhuješ? Či nevieš, že sa Hospodinovi rúhaš a proti zákonom vystupuješ? Dám ťa spalicovať a zbičovať, aby každý pán, ku ktorému za službou pôjdeš, vedel, kto si a ako má s tebou zaobchádzať!“ A zamyslí sa služobník nad osudom chudobného človeka a napokon poprosí pána, či by si u neho svoju dlžobu odpracovať nemohol. Pracuje teda ďalej, tvorí, ale svojej dlžoby sa nezbaví. Pretože pán nikdy nedá služobníkovi svojmu takú mzdu, ktorá by zodpovedala jeho výkonu. Keby totiž pán odmenil sluhu svojho podľa podielu na vykonanej práci, ako si to zasluhuje, potom by už nemohol zhŕňať mešce a bezstarostne si žiť, a musel by tiež pracovať. A práve to sa chce pánovi zo všetkého najmenej.

    Ľud bude žehnať tomu okamžiku, keď človek striasol zo seba kliatbu poddanstva, zabudne však na slová Hospodina: „V potu tváre chlieb svoj dobývať budeš!“

    Preto aj príde zase deň, keď títo noví a od poddanstva oslobodení ľudia zatúžia žiť tak, ako žili pred nimi ich vládcovia: bez práce a zo svojich zlatých zásob. Vráti sa to, čo bolo predtým: poddanstvo.

    Tak ako ľudia predtým videli v tejto krajine spásu celého ľudstva, tak budú teraz od tejto krajiny tváre odvracať, lebo stadeto vyjde horšie poddanstvo, než aké kedy bolo na svete predtým. Násilím zvrhli poddanstvo, aby, prevezmúc zlato, stali sa nositeľmi toho, proti čomu predtým sami vystupovali.

Pozn.: V týchto slovách je kus pravdy a múdrosti.
O slobode
    Príde doba, v ktorej celý svet bude jeden v područí druhého bez toho, že by si to niekto z nich v úplnosti uvedomil. Príde doba, keď Pán zotročí celý svet. Ľudia pôjdu životom, prejdú k smrti, budú sa nazývať dokonalými a vyspelými, ale v podstate budú otrokmi svojich zákonov, svojho poriadku a svojich nariadení, ktoré si sami vytvorili. To bude okolo roku dvetisíc po príchode Mesiáša. Mnoho ľudí však vtedy vo vojnách, z biedy a hladu pomrie, mnohí vtedy stratia dôveru v Boha a mnohí vtedy prestanú veriť v Mesiáša. Človek čierny a biely budú si navzájom rovní.

    Ľudia budú mať slobodu, ktorá im však nedovolí ani dosýta sa najesť. Prečo národ slobodný nezahladí všetky príkoria, ktoré sa drobným ľuďom dejú? Prečo bude musieť i vtedy robotník vyčítať pánovi svojmu, že mu mzdu zadržal? Prečo v krajine slobodnej budú môcť boháči zhromažďovať poklady pre dni posledné, keď robotník bude umierať hladom?

Pozn.: Zaujímavé myšlienky o slobode. Nie je súčasná doba nazývaná „demokracia“ novodobým otroctvom? Nie sme novodobými otrokmi zamestnávateľa? Nie sme v súčasnosti otrokmi zákonov, ktoré sme si sami vytvorili? Nie sme otrokmi obrazoviek, nekonečných seriálov, facebooku,...? A pritom si to vôbec neuvedomujeme. Nielen na Slovensku máme slobodu, ale nie sú aj na Slovensku ľudia žijúci od výplaty k výplate? Zadržanie výplaty ani nekomentujem. Každý vie, ako to je v dnešnom svete s dôverou v Boha. A vojny? V Európe je aký-taký pokoj, ale v Afrike? Vo väčšine krajín Afriky zúria občianske vojny, vzájomné vyvražďovanie, hlad,...

Na pokračovanie...

Vydáno:   06. 10. 2010

Přečetlo:  30883 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ kralovna ze Saby
6. 10. 2010 15:16
Jelitko