Články

- Vize budoucnosti -

Sibyline proroctvá IV.
História Európy - I.
    Na západe Európy povstane muž z ľudu, ktorý si bude chcieť podrobiť celú Európu. Jeho úspechy budú spočiatku nevídané, no napokon, ako každý, kto vojnu len pre vlastné obohatenie začne, musí raz aj on prísť o celý majetok svoj.

    Po ukončení tejto veľkej vojny vypukne v Európe zmätok, ktorého následky bude cítiť celý svet až do svojho konca. V tom storočí zrodí sa v Európe mnoho múdrych ľudí, ktorí o veciach svetských i duchovných hodne budú uvažovať. A tak sa stane, že necelé dve storočia po páde onoho dobyvateľa svet celý na inom základe bude stáť, ako predtým stával.
    Viac o tejto dobe, asi dvetisíc rokov od smrti Mesiáša, vyjavím ti neskôr, pretože najprv musíš poznať celý postup, prečo sa tak stane.

Pozn.: Dvesto rokov pred rokom dvetisíc? Alebo v dobe okolo dvetisíc rokov sa odohrajú udalosti, ktoré zmenia svet na dve storočia? Dokáže niekto identifikovať muža zo západu Európy? Bol to Napoleon Bonaparte? Alebo niekto iný? Napríklad Hitler?

    Pôvod všetkého zla, všetkej biedy a hladu, pôvod otroctva a ľudských zloprajností treba hľadať len v krajine, ktorá Európou sa volať bude. Dnes Európanov nepoznáme, ale naši potomci ich spoznajú. Európania budú vždy chladnejší ako naši ľudia, ale aj dobyvačnejší. Mnoho rokov budú vládnuť nad ostatnými národmi. Ale príde doba, v ktorej nebude Európanom v skutočnosti patriť ani len celá Európa, lebo kus z nej Európanom odoberie národ z východu. A preto hovorím, ako to dnes vidím vo hviezdach, že vládcovia rôznych krajín v Európe vo vyhnanstve a v zabudnutí zomrú. Každé storočie zmení Európa svoju tvárnosť. Európania s týmito presunmi budú vždy rátať a ich život bude vždy životom plným úzkosti a strachu zo zajtrajška. A práve ten zajtrajšok prinesie Európe mnoho zlého, mnoho, čo už nikdy sa nedá napraviť.

Pozn.: Ihneď za týmito predpoveďami nasledujú predpovede z obdobia okolo roku 1200.
Európa okolo roku 1200
    Mnohé kniežatá a králi budú prelievať krv svojich poddaných, lebo v tých časoch nepôjde do boja ani jeden kráľ, ani jedno knieža, ale z úkrytu budú viesť vojny! Prirodzene, budú vravieť: my sme nepriateľa porazili. A tak aj na kamenné dosky napíšu. Dajú sa oslavovať ako víťazi, ale neprávom, lebo hrdina a víťaz môže byť len ten, kto s mečom v ruke do boja išiel, svoj vlastný život v boji nasadil a nešetriac ani seba, ani deti svoje, ani matky svoje, išiel sa biť preto, aby kniežaťu svojmu pomohol.
    Od severu Európy až po juh pôjde vojsko za vojskom. Bez cieľa, bez správneho určenia, hádam len preto, aby napredovalo, vraždilo a drancovalo. Taká je vlastne každá vojna. Daj človeku ideu, trochu ju prikrášli, a on ťa bude nasledovať i vtedy, keď už z tejto idey nezostalo nič, keď z krásy zostalo bodľačie a z ruže krv. Preto aj každý vojvodca pred začatím vojny klame ľudu, za čo musí bojovať.
    A preto vidím v Európe upadať v tej dobe mravnosť vládcov i ľudu. Hovorila som už, a opakujem, že otázka pohlavia muža a ženy nebude sa riešiť v manželskej spálni alebo pred tvárou Hospodina, ale všade, všade tam, kam len človek urobí krok. Stane sa, že služobnica odhrnie lono svoje pánovi, aby on zanedbal manželku svoju, a paholok vnikne do tela gazdinej svojej, aby ona manžela svojho v spánku zabiť dala. Lebo v tých časoch budú ľudia dodržiavať presne to, čo ich vodcovia. Preto rozhnevá sa Hospodin a tak ako kedysi na Izrael, teraz zase na Európu zašle tresty: sucho, hlad, mor.
    V tej dobe, okolo roku 1200 po narodení Mesiášovom, nebudú musieť kňazi viac podstúpiť potupnú smrť na popravisku, lebo náuka ich bude všetkými plne uznávaná a ľudstvom podporovaná. Avšak táto zložka ľudstva, keď nadobudne slávu a moc, prestane plniť to, čo na seba vzala. Sláva a moc kňazov v tej dobe hviezd sa dotýkať bude. Ich múdrosť preskočí múdrosť všetkých prorokov, ktorí pred nimi na svete boli a ešte budú. Vtedy budú na tomto svete kňazi znamenať viac ako všetci králi a pozemskí panovníci. Len s ich schválením budú sadať na tróny králi, len po ich schválení budú vstupovať pozemskí panovníci do manželstiev. S mocou ich porastie i pýcha a spupnosť, preto vtedy v Európe nadvláda kňazov veľmi veľa zla prinesie. Ešte horšie budú zaobchádzať s národom izraelským, ktorý sa budú usilovať z krajiny vyhnať a celkom zničiť. Celých dvesto rokov bude život v Európe taký zlý, že sa bude zdať, akoby Hospodin už na nebesiach nebol a radšej odišiel niekam, aby sa na toto ľudstvo pozerať nemusel. Vidím toľko zla a toľko utrpenia, že nechcem ani uveriť, ako hrozne bude človek potrestaný.

Pozn.: Predpoveď križiackych výprav? Neboli náhodou tieto predpovede vložené do úst Sibyly až v stredoveku?

    V roku 1400 po narodení Mesiáša zjaví sa na oblohe veľká hviezda, ktorá ostatné hviezdy celkom zatieni a po celý čas bude žiariť vo vesmíre a upozorňovať.

Pozn.: Vie niekto, aká hviezda sa na oblohe objavila okolo roku 1400? Bola to kométa, nova alebo supernova?

    Potom príde doba ťažká a zlá. Mám opakovať, že ľudstvo nebude o nič lepšie? Naopak: vzdornejším sa stane. A pôjdu ľudia rovnakým krokom, akým išli predchádzajúcich dvesto rokov.
    Hriech nebude hriechom, ak ho zlatom vyvážia. Neprávosť prestane byť neprávosťou, ak sa apoštolovi úplatok dá. Apoštol alebo kňaz, ktorý za tvoj hriech zlato žiada, rúha sa a nie je hoden toho, aby si pred ním na okamih spomalil svoj krok.
    V rokoch 1400 po narodení Mesiáša strhne sa v Európe bitka, akú jej obyvatelia hádam dosiaľ nevideli. Sever proti juhu - západ proti východu. A všetci budú tvrdiť, že sa bijú za pravdu!

Pozn.: Koľkože bolo tých vojen? Dokáže niekto upresniť, ktorú vojnu spomína proroctvo?

    Upadne človek i v storočí pätnástom. A storočie šestnáste, sedemnáste i osemnáste len v znamení vojen a biedy budú.

Pozn.: Hneď za touto predpoveďou nasledujú znamenia pred koncom Európy.

Prvé znamenie pred koncom Európy
    To, čo človeku Hospodin na zemi k užívaniu dal, mu nepostačí! V hlbokých útrobách našej matky Zeme ďalší zdroj príjmov svojich nájde. Stovky a stovky siah hlboko pod povrchom zeme bude kopať, aby zem vydrancoval a olúpil. Ale ľudia mnoho storočí budú pod zemou pracovať. Tisícky ich tam zostanú, aby zaplatili matke Zemi krvavú daň. Toto bude prvým znamením pred koncom Európy a sveta.

Pozn.: Odkedy ľudia pracujú hlboko v baniach? Koľko storočí?

Druhé znamenie
    V dobách dnešných mužovia naši obchody svoje konajú tak, aby kupec za svoj peniaz dostal to, čo si kúpil. Príde ale doba, keď sa kupectvo zvrhne na úplné lúpežníctvo, takže obchodník nebude dbať na svoju česť a ani na svojich priateľov. Založí svoje obchodovanie iba na podvodoch, len preto, aby sa sám rýchlo obohatil a iných do nešťastia a biedy dostal! Nemôže mať každý človek všetko, čo k životu svojmu nevyhnutne potrebuje, preto je nútený obracať sa na druhých. Rozumie sa, že nikto zadarmo pracovať nemôže, ani obchodník. Ak je obchod jeho živnosťou, musí z nej žiť! V tých dobách však vidím zlých obchodníkov, ktorí, aby nečestnosť svoju skryli a neúmerné zisky svoje zatajili, stavajú paláce prepychové pre obchod svoj, aby im tieto len na mámenie a klamanie ľudí slúžili. Veľké okná budú v tých domoch a za nimi rozličné lákadlá pre tých, čo s nejakou potrebou za obchodníkom pôjdu. Za mnohým oknom sova húkať bude, aby upozornila na majetok dočasného pána svojho! Obchody tieto budú vystavené z drahých kameňov a zo skla. Ale načo sa ďalej rozširovať o podvodoch obchodníkov v tej dobe a o klamaní chudoby! Každý súdny človek musí sám na prvý pohľad poznať, že za zlatom zdobeným oknom obchodníka nemusí byť vždy zlaté jeho srdce - ale len zlatá baňa podvodov a vydieračstva. Keď teda obchodovanie až na tento stupeň vystúpi, bude to znamením druhým.

Pozn.: Charakter obchodovania pred dnešnú dobu priam jednoznačný vrátane obchodných domov.

Tretie znamenie
    Bude ním doba, keď brat brata zaprie, syn otca prekľaje a matka dcéru svoju za zárobkom na ulicu vyženie. Tie časy, keď rodina prestane mať príťažlivosť a čaro, ktoré jej bolo predurčené, tie časy budú znamením tretím.

Pozn.: Aké sú dnešné medziľudské vzťahy (nielen) v rodinách? Neodcudzujú sa členovia rodiny vďaka televízoru, facebooku,...? Kvôli nekonečným seriálom nie je čas porozprávať sa v rodine. Aké vzťahy boli v rodinách v dávnej minulosti?

Štvrté znamenie
    Mečom nadobudne Rím moc svoju a mečom moc svoju stratí! Na všetkých štyroch stranách sveta budú ľudia len spomínať, že kedysi mocné panstvo Ríma rozprestieralo sa od mora k moru, zabudnú, že to, čo sa nazýva Európou, bolo všetko pod krutovládou panovníkov rímskych. Avšak v tých časoch bude Rím už len malý a pokojný. Áno, je v tom trpkosť osudu všetkých velikánov, že najväčší rozmach prinesie vždy najväčšie pokorenie.

Piate znamenie
    Na západe Európy povstane človek proti panovníkovi svojmu, ktorého rukou svojou zabije! Ľud si podmaní a zotročí. Nebude mu stačiť jeho vlastná krajina a podnikne lúpežné výpravy ďaleko na východ, sever a juh. Všetko sa pred ním bude triasť, celý svet sa mu bude klaňať a bude volať: „Ó, veľký, ušetri nás, zmiluj sa nad nami!“

Pozn.: Dokáže niekto identifikovať tohto človeka?

Šieste znamenie
    Králi a cisári nebudú spokojní s desiatkom, ktorý im ľud chudobný a poddaný odvádza, preto ho mocou svojou prinútia, aby navyše ešte štyri dni zadarmo na statkoch panských robotoval. Vtedy bude deväť cisárov a päťdesiatšesť kráľov. Ale aj táto doba sa raz skončí, lebo na trón v istej krajine zasadne človek z rodu kráľovského, ktorý utrpenie dedinského ľudu zmierni, a po ňom príde nástupca, ktorý robotovanie celkom zruší.

Pozn.: Dokáže niekto identifikovať obdobie a panovníka, ktorý zrušil robotovanie na panskom?

Siedme znamenie
    Nad Európou zjaví sa opäť kométa. Človek už vtedy bude taký učený, že zjav tento si ako normálny úkaz na nebi vysvetľovať bude.

Pozn.: Od 18. storočia ľudia dokážu vypočítať dráhy komét a tým ako prirodzený jav vysvetliť.

Na pokračovanie...

Vydáno:   12. 10. 2010

Přečetlo:  3308 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ -
13. 10. 2010 14:14
Alcyone