Články

- Kontakty se záhrobím -

Prožitky blízké smrti: NDE (near death experience)
    Kosmologie všech starověkých a předindustriálních kultur popisují biologickou smrt spíše jako určitý přechod než nezvratný konec lidské existence.

    Funerální mytologie všech dob a zemí i starověké knihy mrtvých líčí dobrodružství, jaká zažívá duše na své záhrobní pouti. Moderní západní věda považovala všechna tato svědectví za zbožná přání primitivních lidí až do počátku sedmdesátých let, kdy pečlivý výzkum prožitků blízké smrti poskytl těmto tvrzením nečekanou podporu.

    Výzkumy odhalily, že značné procento lidí západní civilizace pro­žilo v náhlé konfrontaci se smrtí barvité vizionářské dobrodružství, jež vyústilo v hluboké duchovní otevření a transformaci osobnosti. Ještě donedávna mohly zmíněné zážitky vést k hlubokým psychospirituálním krizím, neboť jejich pravdivost a věrohodnost zpochybňo­vali jak odborníci, tak celá naše kultura.

    V posledních letech zahájili ještě daleko pečlivější výzkum těchto prožitků průkopníci z oboru thanatologie, mladé disciplíny zabýva­jící se smrtí a umíráním. Jejich výsledky byly publikovány jak v od­borných časopisech, tak v masmédiích. Seznámit se s těmito skuteč­nostmi je nesmírně důležité, neboť počet jedinců se zážitky blízké smrti se díky pokrokům v lékařských resuscitačních technikách stále zvyšuje. V naší antalogii reprezentuje toto téma přednáška autorů Bruce Greyson a Barbara Harrisová, badatelé v oboru thanatologie.

    V prožitku blízké smrti projdou někteří hlubokými stavy zahrnují­cími takové jevy jako opuštění vlastního těla a nahlédnutí do jiných oblastí a dimenzí. Tyto zážitky promění natrvalo a dramaticky jejich postoje, víry a hodnoty. Takové prožitky blízké smrti (near-death ex­perience - zkratka NDE) představují setbu, jež často ihned nebo v konečném důsledku rozkvete v hluboký duchovní růst.

    Díky ne­ustále se zdokonalující lékařské technologii se tak NDE mohou stát tou nejobvyklejší branou k duchovnímu rozvoji. Jde ovšem o bránu svým způsobem jedinečnou, neboť se otevírá lidem bez ohledu na to, zda duchovní osvícení hledají nebo ne. A právě proto, že se ne­jednou otevírá lidem, kteří duchovní růst nehledají či na něj nejsou připraveni, vede někdy ke spirituálním krizím.

    Vzrůstající počet publikací týkající se vedlejších efektů NDE se stále více soustřeďuje na případy blahodárné osobní a duchovní pro­ měny, jež po zmíněných prožitcích často nastává. Navzdory skuteč­ nosti, že podle výzkumu veřejného mínění (prováděného v letech 1980-1981 Gallupovým ústavem) prožilo NDE kolem osmi miliónů Američanů, víme toho dosud příliš málo o emočních a sociálních problémech, jimž musí tito lidé často čelit. Ačkoliv mohou přirozeně pociťovat napětí a úzkost, pokud se jejich zážitek dostane do rozporu s jejich dosavadní vírou a postoji, brání jim často převažující, a zejména populární literaturou hlásaný důraz na pozitivní stránky a přínos NDE vyhledat adekvátní pomoc.

    V mnoha případech začnou lidé nepřipravení na náhlé duchovní probuzení dokonce pochybovat o svém duševním zdraví. Mají-li svůj zážitek rozebírat s odborníky nebo přáteli, obávají se odmítnutí a výsměchu. Velmi často se totiž setkávají při jeho líčení s vysloveně negativními reakcemi profesionálů a to jim přirozeně bere odvahu dále hledat pomoc a porozumění pro svůj stav.

    Mnozí z nich se však se svým zážitkem i jeho následky vyrovnají sami. Často ovšem musí přijmout za své nové hodnoty, postoje a zájmy. Pro rodinu i přátele bývá někdy těžké porozumět změně­ným názorům a chování onoho dotyčného. Tento problematický po­stoj se projevuje dvěma způsoby. Na jedné straně mohou dojít věci tak daleko, že se rodina i přátelé takovému člověku dokonce vyhý­bají, neboť se domnívají, že se dostal do spárů jakési ďábelské síly. Na druhé straně ovlivnění populární publicitou NDE a jejich pozitiv­ních následků postaví naopak dotyčného na piedestal a očekávají naprosto nereálné změny, nadlidskou trpělivost, schopnost odpouštět nebo i zázračné léčitelské a prorocké schopnosti. Později mohou i zahořknout a svého přítele, který se nevžil do nové role svatého za živa, dokonce odmítat.
    Obvyklé emoční problémy doprovázející NDE zahrnují hněv a roz­čarování z návratu dotyčného do fyzické dimenze, a to snad i proti jeho vůli. Po zážitku NDE přijímají lidé svůj návrat do normálního světa jen s velkými obtížemi a zakoušejí jisté „ problémy znovuvstoupení“, nikoli nepodobné těm, s nimiž se musejí vyrovnat astronauti při návratu na zemi. Často řeší problém, jak smířit NDE se svou tra­diční náboženskou vírou, tradičními hodnotami a životním stylem. Protože se lidem po NDE zdá, že jsou příslušné prožitky pro jejich nitro klíčové, a že je tím separují od většiny ostatních, mohou se se svým prožitkem identifikovat tak silně, že se považují za první je­dince, jimž se něco podobného přihodilo. Mnohé jejich nové názory a postoje se značně odlišují od těch, které zastává jejich okolí, a proto mohou protagonisté NDE překonat obavy z vlastní abnorma­lity jen tím, že si pojem normality znovu sami pro sebe definují.

    Prožitek NDE přináší také problémy sociální . Dotyční mohou trpět pocitem odcizení či odloučení od těch, jimž se podobných zážitků nedostalo, občas pociťují úzkost ze zesměšnění či odmítnutí; mnohdy k tomu ovšem mají dobrý důvod. Někdy je těžké smířit své nové postoje a přesvědčení s nároky a očekáváními rodiny a přátel, zachovat původní role a životní styl, který už nemá tentýž smysl a význam. Lidé s prožitkem NDE zjišťují, že je pro ně nemožné sdílet s druhými vlastní pocity, objasnit jim význam NDE a vliv na jejich další život.

    Pokud prožili při NDE ničím nepodmíněnou lásku, může pro ně být velmi nepříjemné znovu akceptovat podmínky a omezení běžných mezilidských vztahů.

    Vedle těchto problémů, s nimiž se musejí vyrovnat po prožitku NDE lépe či hůře všichni, se objevují i určité těžkosti poněkud spe­cifičtější povahy. Ty, jejichž NDE provázely nepříjemné či úzkostné aspekty, bývají sužováni otázkami, proč právě jim se dostalo zážitku ve spíše odpudivé podobě, a zároveň pronásledováni občasnými re­trospektivami zážitku samého. Podobné problémy postihují jedince, kteří NDE prožili v dětství či při sebevražedném pokusu.

    Nesmírný vliv na další vývoj má způsob, jakým poradce, terapeut či přítel reaguje na člověka s NDE i na jeho vlastní zážitek. Právě na postojích okolí závisí, zda bude NDE přijat a stane se podnětem k dalšímu růstu, nebo zda bude potlačen a zasut (nikoliv ovšem za­pomenut) jako cosi bizarního, nehodícího se sdílet s ostatními ze strachu, abychom nebyli označeni za duševně choré.

Zdroj: Stanislav a Christina Grofovi - krize duchovního vývoje, Chvojkovo nakladatelství

Vydáno:   14. 10. 2011

Přečetlo:  3452 čtenářů
Zdroj: http://duchovno.doktorka.cz

Autor (vložil): PeterKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)