Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Let Henocha do kozmu? - I.
Henoch-I
V piatej kapitole Genezis je opisovaný rodokmeň od Adama. Henoch je jedným z priamych Adamových potomkoch. Obdobie života Henocha nie je možné z hľadiska historického obdobia zaradiť. Najzaujímavejším veršom so zmienkou o Henochovi v Biblii je verš 24.

Genezis kap. 5-18
„Keď mal Tared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch. 19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem. 22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov. 24 HENOCH CHODIL S BOHOM A NEBOLO HO, LEBO BOH HO VZAL.“

Sírachovec kap.44-16
„Henoch sa ľúbil Bohu, a preto HO PRENIESOL DO RAJA, aby dal národom (príklad) pokánia.“
Viacej o osude Henocha Biblia nič nehovorí. Môžeme sa len domýšľať, kam Boh Henocha vzal. Bližšie informácie o jeho osude nájdeme vo dvoch Henochových knihách. V 2.Henochovej knihe sa jednoznačne uvádza, kto, kedy a kam Henocha odvádza.

2. kniha Henochova 1.kap.
„Tu sa mi zjavili dvaja veľmi veľkí muži, akých som nikdy na zemi nevidel. ICH TVÁR BOLA AKO ŽIARIACE SLNKO, ICH OČI AKO PLANÚCE SVIECE, z úst im vychádzal oheň. Ich PLÁŠŤ BOL BELOSTNÝ, spodné rúcho purpurové. Ich krídla žiarivejšie ako zlato, ich RUKY BELŠIE AKO SNEH. Stáli pri hlave môjho lôžka a zavolali ma menom. Ja som precitol zo svojho sna a zreteľne som videl, ako tí muži pri mne stáli. Urýchlene som sa im poklonil a žasol som. Môj pohľad i tvár zaplavil strach. Tu mi tí dvaja muži povedali: „Vzmuž sa, Henoch! Neboj sa! Poslal nás k tebe večný Hospodin. Hľa, TY S NAMI DNES VYSTÚPIŠ DO NEBA. Povedz svojím synom a všetkým svojim domácim ľuďom všetko, čo majú urobiť bez teba na zemi v tvojom dome, a aby ťa nikto nehľadal, pokiaľ ťa Hospodin k ním nevráti.“

Opäť sa zjavujú veľmi veľkí muži. Ich opis si zapamätajme. S podobným opisom bytosti sa ešte stretneme. Porovnajte opis mužov s výzorom Lámechovho syna v predchádzajúcej časti.

2. kniha Henochova 3.kap.
„Keď som hovoril k svojím synom, stalo sa, že ma tí dvaja muži zavolali a VZALI NA SVOJE KRÍDLA, VYNIESLI MA DO PRVÉHO NEBA A POSTAVILI MA NA OBLAKY.“

2. kniha Henochova 19.kap.
„Henoch sa narodil v siedmom dni mesiace pamovuse a žil 365 rokov. BOL VZATÝ DO NEBA prvý deň mesiace nisanu. ZOSTAL NA NEBI ŠESŤDESIAT DNÍ, ABY ZAPÍSAL VŠETKY ZNAMENIA VŠETKÉHO STVORENIA, ktoré Hospodin stvoril. Napísal 366 kníh a odovzdal ich svojím synom. NA ZEMI POBUDOL V ROZHOVOROCH S NIMI TRIDSAŤ DNÍ A BOL OPÄŤ VZATÝ DO NEBA toho istého mesiace pamovuse, ten istý šiesty deň, v ktorom sa narodil, v tej istej hodine, lebo každý človek nesie ako temnú prirodzenosť tohoto prítomného života, tak i počatie a narodenie i odchod z tohoto života: v ňom je počatý, v tej istej hodine sa i narodí a aj odchádza.“

Henoch sa z neba vrátil na 30 dní a opakovane bol vzatý do neba.

Pokračovanie.

Vydáno:   16. 02. 2015

Přečetlo:  889 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)