Články

- Záhady a tajemno -

Archeoastronautika v Biblii - Nepochopená technika? - II
Nepochopená technika alebo vymyslené príbehy? - II.
Pánov oheň

V nasledujúcej časti sa pozrieme na citáty opisujúce PÁNOV OHEŇ. Zostupoval z neba, strávil obety, dokázal usmrtiť človeka, …

Levitikus 9-23
„Nato Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva 24 a OD PÁNA VYŠIEL OHEŇ a strávil celostnú žertvu i lojové časti na oltári.

2. kniha kroník 7-1
„Keď Šalamún dokončil modlitbu, ZOSTÚPIL OHEŇ Z NEBA, strávil celopal a obety...“

Numeri 11-1
„Ľud začal volať k Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. VYŠĽAHOL OPROTI NIM PÁNOV OHEŇ a strávil okraj tábora.

Numeri 16-35
„Potom VYŠIEL OD PÁNA OHEŇ a usmrtil dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.“

Levitikus 10-1
„Áronovi synovia, Nadab a Abiu, vzali svoje kadidelnice, nakládli do nich ohňa a naň kadidlo, a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal. 2 I VYŠIEL OHEŇ OD PÁNA A ZABIL ICH, takže umreli pred Pánom.“

Čo bolo príčinou alebo zdrojom Pánovho ohňa? Odkiaľ sa vzal?

2. kniha makabejcov 1-18
„Dvadsiateho piateho kisleva zamýšľame sláviť (pamiatku) očisty chrámu a pokladali sme si za povinnosť upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili Deň stánkov a Deň ohňa, lebo keď Nehemiáš postavil chrám a oltár, priniesol obety. 19 Keď totiž odvádzali našich otcov do Perzie, vtedajší nábožní kňazi tajne vzali trochu z ohňa z obetného oltára a ukryli ho v dutine akejsi vyschnutej cisterny. Uschovali ho tak, aby nik nevedel o tom úkryte. 20 Po uplynutí mnohých rokov zaľúbilo sa Bohu, aby perzský kráľ poslal Nehemiáša. On rozkázal potomkom kňazov, ktorí oheň ukryli, aby ho vyhľadali. A keď nám zvestovali, ŽE NENAŠLI OHEŇ, ALE IBA HUSTÚ TEKUTINU, 21 kázal im načerpať z nej a priniesť. Keď už boli obety pripravené, rozkázal Nehemiáš kňazom pokropiť tekutinou drevo a čo bolo na ňom položené. 22 Tak sa aj stalo, a keď nadišla chvíľa, že zas ZASVIETILO SLNKO, KTORÉ BOLO PREDTÝM ZA MRAKOM, ZAPÁLIL SA VEĽKÝ OHEŇ, takže sa všetci divili. 23 Keď sa obeta dokonávala, kňazi a všetci prítomní sa modlili. Jonatán začínal a ostatní spolu s Nehemiášom odpovedali.“

2. kniha makabejcov 1-31
„Keď už bola obeta strávená, rozkázal Nehemiáš VYLIAŤ ZVYŠOK TEKUTINY NA VÄČŠIE KAMENE. 32 Keď sa tak stalo, PLAMEŇ SA ZAPÁLIL, ale strávilo ho svetlo, ktoré zažiarilo na oltári. 33 Táto udalosť sa rozchýrila; aj perzskému kráľovi oznámili, že na mieste, kde kňazi, ktorých potom odviedli do zajatia, ukryli oheň, ukázala sa len tekutina; ktorou Nehemiášovi ľudia posvätili obety.“

Aké chemické zloženie mala tekutina, ktorá sa dokázala vznietiť len pôsobením slnečného žiarenia? Ako bola uchovávaná, aby sa neželane sama zapálila? Tekutina bola vynálezom starovekých ľudí, alebo ju dostali do daru od Pána? Dokázali Izraeliti chemikáliu vyrobiť? Asi nie, keď bol Nehemiáš vyslaný hľadať Pánov oheň. Alebo po ceste do zajatia stratili recept aj suroviny na jeho výrobu? A čo palica, z ktorej vyšľahol oheň?

Kniha sudcov 6-21
„Tu VYSTREL PÁNOV ANJEL KONIEC PALICE, ktorú mal v ruke, a dotkol sa mäsa a nekvasených chlebov. I VYŠĽAHOL OHEŇ ZO SKALY a strávil mäso aj nekvasené chleby.“

Aká palica dokáže vyvolať dotykom oheň zo skaly? Mohli byť svedkovia udalostí ohromení elektrickým výbojom alebo vyšľahnutím ohňa zo zariadenia pripomínajúci dnešný plameňomet? V Biblii je viacej zmienok o udalostiach s pánovým ohňom. Predložil som len ukážku.

Pokračovanie.

Vydáno:   01. 03. 2015

Přečetlo:  1011 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): lupKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)